GMORS

Vật liệu gioăng

Material from leading suppliers

Các hợp chất cao su của GMORS đều có nguồn gốc từ các nhà cung cấp hàng đầu trong ngành, chẳng hạn như:Chemours, Solvay, DAIKIN, Dupont, Dow Corning, Shin Etsu, Nippon Zeon, Bayer-polysar, Toshiba ...

Tuân thủ RoHS

Chúng tôi tuân thủ t không sử dụng bất kỳ vật liệu nguy hiểm nào theo yêu cầu của “Chỉ thị RoHS2 EU 2011/65 / EU và ROHS3 Chỉ thị EU EU / 2015/863” trong quy trình hỗn hợp và bất kỳ quy trình nào khác.

Các chất sau đây được đề cập trong phạm vi của chỉ thị: cadmium (Cd), chì (Pb), thủy ngân (Hg), crom hóa trị sáu (Cr6 +), biphenyl nhiều lớp (PBB), ete diphenyl polybromated (PBDE), bis (2- ethylhexyl) phthalate (DEHP), butyl benzyl phthalate (BBP), dibutyl phthalate (DBP) và diisobutyl phthalate (DIBP).
Tuyên bố tuân thủ RoHS

Tuân thủ REACH

Chúng tôi xin tuyên bố rằng tất cả các sản phẩm (vật phẩm) đã được thiết kế và sản xuất không chứa SVHC cao hơn giá trị ngưỡng. (SVHC <0,1% trọng lượng (1000 ppm))
Tuyên bố Tuân thủ REACH SVHC

Bảng phạm vi nhiệt độ làm việc

Phạm vi nhiệt độ dịch vụ này chỉ mang tính chất tham khảo.
Phạm vi nhiệt độ dịch vụ này chỉ mang tính chất tham khảo. Trong môi trường vận hành thực tế, một số hợp chất cụ thể có thể không đạt đến nhiệt độ tối đa như được chỉ ra trong biểu đồ này. Tuy nhiên, nhiệt độ cao hơn có thể đạt được nếu tiếp xúc trong thời gian ngắn hoăc̣ không liên tục.

Temperature:

Bảng so sánh khả năng chịu nhiệt và chịu dầu

Oil And Heat Resistance Comparison Chart