GMORS

Các loại vòng đệm

  • Ép phun & chuyển ép.
  • Sở hữu 7000 vật phẩm hiện tại. Và 30 bộ phận mới mỗi tháng.
  • Ứng dụng tĩnh, động & quay.

Tư vấn hỏi về sản phẩm