GMORS

2024 / 04 / 01
Articles

Trong môi trường cạnh tranh gay gắt, nhu cầu về chất lượng và hiệu suất đang tăng cao ở nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Là một thành phần quan trọng trong các hệ thống kín, vòng O chính xác có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất và chất lượng của các ngành công nghiệp do sự kiểm soát chính xác về các thông số kỹ thuật và flash. Hơn nữa, chúng có thể tạo ra giá trị cho các sản phẩm ở nhiều ngành công nghiệp khác nhau.