GMORS

Trở lại bảng liệt kê

Trao đổi dữ liệu điện tử EDI

2020/03/01
EDI

GMORS đã thành lập nền tảng Trao đổi dữ liệu điện tử (Electronic Data Interchange) B2B vào tháng 11 năm 2019, Hỗ trợ khách hàng trong việc trao đổi dữ liệu điện tử, tiết kiệm thời gian xử lý giao dịch cho cả hai bên, đồng thời xác nhận quá trình trao đổi là chính xác và bảo mật dữ liệu.Khách hàng quan tâm đến các dịch vụ EDI của chúng tôi có thể liên hệ với đại diện bán hàng của chúng tôi

DOWNLOAD QUESTIONNAIRE of CUSTOMER B2B EDI